De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal (LOPD) i del Reial decret 1720/2007 (RDLOPD) del Reglament de desenvolupament de la LOPD, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un fitxer titularitat de CLUB PATXANGUERUS D’ALFORJA, NIF G43420280, amb domicili social a: Carrer Verge de Puigcerver nº16 43365 Alforja  (Baix Camp) E-mail  patxanguerustrail@gmail.com, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i l’enviament d’informació relacionada amb les activitats que ofereix el  CLUB PATXANGUERUS D’ALFORJA

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions informatives, per qualsevol mitjà, relatius a les activitats de la nostra entitat que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça patxanguerustrail@gmail.com  indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i, si escau, d’oposició, en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999, presentant o enviant una sol•licitud per escrit, dirigida a : Carrer Verge de Puigcerver nº16, 43365, Alforja  (Baix Camp)  o a través del correu electrònic a patxanguerustrail@gmail.com  i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

El CLUB PATXANGUERUS D’ALFORJA, està especialment sensibilitzat en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d’ara endavant, la Política] informa als usuaris de patxanguerusalforja.cat del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten al lloc Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol•licitada.

El CLUB PATXANGUERUS D’ALFORJA , considera essencial garantir la protecció de les dades de caràcter personal per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades a la legislació i reglamentació que sigui aplicable en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Així doncs, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per mitjà del present document, el CLUB PATXANGUERUS D’ALFORJA , informa :

1-Titularitat dels Fitxers

El CLUB PATXANGUERUS D’ALFORJA   amb domicili social a: Carrer Verge de Puigcerver nº16, Alforja ,43365(Baix Camp) és titular de diferents fitxers que ha inscrit al Registre General de Protecció de Dades depenent de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i que poden ser consultades a la Web //www.agpd.es.
En concret, les dades recaptades a través del lloc Web “inscripcions”  , s’incorporen al fitxer  Anomenat [SOCIS]amb el Codi d’inscripció [2163356159] com els associats de l’entitat.

2-Recollida i Tractament

El fitxer [SOCIS] té com a principals característiques:

2.1-Finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citat fitxer
consisteixen en:

  1. Per al Fitxer [SOCIS] oferir la informació sol•licitada pels interessats al formulari o qüestionari de la pàgina Web
  2. Resoldre les qüestions formulades
  3. i remetre’ls informació sobre les nostres activitats del portal titularitat del  Club Patxanguerus d’Alforja

2.2-Encarregat de Tractament

En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals existeixi
obligació de subscriure el contracte que prescriu (l’article 12 de la LOPD). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que es disposa a la legislació vigent.

2.3-Consentiment

Mitjançant l’emplenament dels diversos formularis continguts a la Web esmentada anteriorment, l’interessat dona el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades al citat fitxer, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera dona el consentiment perquè el CLUB PATXANGUERUS D’ALFORJA, trameti informació periòdica i informar de les nostres activitats.
Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça patxanguerustrail@gmail.com indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

3-Mesures de Seguretat

El CLUB PATXANGUERUS D’ALFORJA  , ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal•lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixes.

L’Ús de les “cookies”, s’utilitzen exclusivament per a recaptar informació tècnica per a facilitar als usuaris l’accessibilitat i l’exploració segura del lloc Web.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de “cookies”, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programari “navegador”. No obstant això, el, CLUB PATXANGUERUS D’ALFORJA  no es responsabilitza que la desactivació dels mateixos impedeixi el bon funcionament de la pàgina.
El CLUB PATXANGUERUS D’ALFORJA, no utilitza “cookies”, per el tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes.

4-Drets d’Accés, Rectificació, Cancel•lació i Oposició

Els interessats titulars de les dades contingudes al fitxer [SOCIS] o bé [PARTICIPANTS ACTIVITATS DIVERSES] , (així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels fitxers titularitat del CLUB PATXANGUERUS D’ALFORJA, podran dirigir-se a l’entitat, com a responsable dels fitxers, amb la finalitat de poder exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació, i si escau oposició (Drets ARCO) respecte de les dades incorporades al tractament. Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa, únicament podran ser exercits pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A.- El dret d’accés, a exercir amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercir el dret d’accés, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

– l’enviament d’un correu electrònic a: patxanguerustrail@gmail.com
– comunicació per escrit dirigida a : CLUB PATXANGUERUS D’ALFORJA,  Carrer Verge de Puigcerver  nº 16 , Alforja, 43365,(Baix Camp)

El CLUB PATXANGUERUS D’ALFORJA, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- El dret de rectificació i cancel•lació podran ser exercits, conforme a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres fitxers són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercir-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.

El CLUB PATXANGUERUS D’ALFORJA, procedirà a la rectificació o cancel•lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol•licitud

5-Canvi de Normativa

El CLUB PATXANGUERUS D’ALFORJA, es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sens perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conforme als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentari que pogués existir en referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a : patxanguerustrail@gmail.com